VITEK – Servis bicyklov

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Vitek Bikes s. r. o. je obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 149934/B, IČO: 53542 789, DIČ: 2121408432, sídlo: Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava – mestská časť Rača, 831 06, e-mailová adresa: info@vitekbike.sk, telefonický kontakt: +421 905 571 225 (ďalej len „Zhotoviteľ“), ktorá je poskytovateľom mimozáručného servisu podľa predmetov podnikania zapísaných v obchodnom registri.

1.2 Za účelom podrobnejšej úpravy práv a povinností založených zmluvou o dielo alebo iným dvojstranným právnym úkonom, v ktorých na jednej strane vystupuje Zhotoviteľ a na druhej strane objednávateľ vo forme:

 1. fyzickej osoby, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania (ďalej len „Spotrebiteľ“);
 2. fyzickej osoby – podnikateľa; alebo
 3. právnickej osoby;

(ďalej spolu len „Objednávateľ“);

aktorých predmetom je poskytovanie mimozáručného servisu, prípadne iných služieb aplnení zo strany Zhotoviteľa podľa aktuálnej ponuky, pripravil Zhotoviteľ tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP„).

1.3 Tieto VOP sú vyvesené na nahliadnutie v prevádzke Zhotoviteľa na adrese Kominárska 21/5, 831 04 Bratislava (ďalej len „Prevádzka“), ako aj na internetovej stránkevitek.bike(ďalej len „Internetová stránka“).

 

II. Vymedzenie pojmov

2.1 Ak tieto VOP neobsahujú na konkrétnom mieste inú definíciu, majú pojmy tu použité nasledujúci význam:

 1. „Autorský zákon“– zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (autorský zákon).
 2. „Cena“je cena Servisu.
 3. „Cenník“sú informácie o Cenách, o možnosti zľavy z Cien a iné súvisiace informácie. Jednotlivé Ceny v Cenníku sú vždy uvádzané bez DPH. Cenník je prílohou Zmluvy.
 4. „GDPR“ –Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 5. „Identifikačné údaje“sú prifyzickej osobe– meno, priezvisko, e-mail, telefón.
 6. „Občiansky zákonník“– zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník vznení neskorších predpisov.
 7. „Obchodný zákonník“– zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vznení neskorších predpisov.
 8. „Osobné údaje“sú údaje definované čl. 4 1 GDPR a § 5 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.
 9. „Predmet Servisu“znamená vec vo vlastníctve alebo držbe Objednávateľa, ktorá môže byť predmetom Servisu podľa aktuálnej ponuky Zhotoviteľa, tzn. bicykle, e-bicykle apod.
 10. „Portál“ – Zhotoviteľ prevádzkuje a spravuje Portál s funkcionalitou on-line Rezervácie a objednávky, ktorý umožňuje Záujemcovi, aby si prostredníctvom vyplnenia a odoslania on-line formulára zabezpečil Rezerváciu Predmetu Servisu.
 11. „Rezervácia“sa rozumie záväzná rezervácia termínu pre osobný dovoz Predmetu Servisu Objednávateľom do Prevádzky Zhotoviteľa vzmysle týchto VOP.
 12. „Servis“znamená:
  1. činnosť Zhotoviteľa, na základe ktorej sa odstraňujú vady Predmetu Servisu Objednávateľa, následky jeho poškodenia alebo účinky ich opotrebenia po uplynutí záručnej doby („oprava Predmetu Servisu“),
  2. prípadne činnosť Zhotoviteľa, ktorou odstraňujú vady tohto Predmetu Servisu v záručnej lehote, avšak ide o vady nezlučiteľné so záručnými podmienkami výrobcu (mechanické poškodenia, vady ktoré vznikli nesprávnym používaním Predmetu Servisu, a pod.),
  3. činnosť Zhotoviteľa, ktorou sa najmä mení povrch Predmetu Servisu alebo jej vlastnosti („úprava Predmetu Servisu“),
  4. balík činností podľa bodu a., b., c. tohto písmena. Zmluvy podľa ponuky Zhotoviteľa
 13. „Spracúvanie osobných údajov“je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov podľa čl. 4 1 GDPR a § 5 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.
 14. „Vyššia moc“– okolnosti, ktoré nastali nezávisle od vôle povinnej strany a bránia jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, napr. vojny, živelné katastrofy značného rozsahu majúce súvislosť s predmetom Zmluvy, pandémie (vrátane COVID – 19) vrátane opatrení prijatých príslušnými štátnymi orgánmi, štrajky a pod., a to aj v prípade, že taká prekážka vznikla v čase, keď povinná strana už bola v omeškaní.
 15. „Zákon č. 102/2014 Z. z.“– zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 16. „Zákon o ochrane osobných údajov“– zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 17. „Záujemca“je osoba, ktorá má záujem o Rezerváciu alebo objednávku Servisu, a ktorá adresuje Zhotoviteľovi prejav vôle uzatvoriť Zmluvu v zmysle týchto VOP.20
 18. „Zmluva“predstavuje dohodu zmluvných strán, uzatvorenú podľa týchto VOP, ktorej predmetom je:
  1. záväzok Zhotoviteľa poskytnúť Objednávateľovi Servis a to v rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých Zmluvou a týmito VOP;
  2. záväzok Objednávateľa riadne zaplatiť za Servis Zhotoviteľovi Cenu vo výške, spôsobom a za podmienok dohodnutých Zmluvou a týmito VOP;
  3. úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri plnení predmetu Zmluvy
 19. „zmluvné strany“sa chápu Zhotoviteľ a Objednávateľ, ktorí uzatvorili Zmluvu.

 

III. Poskytované služby

3.1 Všetky informácie o aktuálnej ponuke Servisu sú verejne dostupné na Internetovej stránke.

3.2 Rozsah a obsah Servisu zverejnený na Internetovej stránke alebo uvedený v týchto VOP, môže byť Zhotoviteľom jednostranne kedykoľvek zmenený. Prípadná zmena sa nevzťahuje na už vopred dohodnuté plnenia uvedené v Zmluve. Zhotoviteľ je povinný oznámiť každú zmenu Záujemcom, a to zverejnením nového rozsahu alebo obsahu služieb alebo nových VOP na Internetovej stránke, prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa s ich aktuálnym znením mohli Záujemcovia bez neprimeraných ťažkostí oboznámiť.

 

IV. Rezervácia termínu

4.1 Záujemca má možnosť vyhľadať si na Internetovej stránke aktuálne voľné termíny (dátum a čas) pre osobný dovoz Predmetu Servisu do Prevádzky Zhotoviteľa za účelom jeho Servisu v zmysle týchto VOP (ďalej len „Termín“).

4.2 Po výbere Termínu Záujemca v rámci on-line formulára na Portáli vyplní požadované Identifikačné údaje, ako aj ďalšie informácie v zmysle tohto on-line formulára. Identifikačné a ďalšie údaje zadané Záujemcom v on-line formulári sú Zhotoviteľom považované za správne.

4.3 Vyplnením on-line formulára Záujemcom na Portáli vzniká Záujemcovi Rezervácia Termínu. Termín je tiež možné rezervovať aj telefonicky na telefónnom čísle uvedenom na web stránke vitek.bike alebo e-mailom na e-mailovej adrese info@vitekbike.sk.

 

V. Uzatvorenie zmluvy

5.1 V prípade osobného dovozu Predmetu Servisu do Prevádzky Zhotoviteľa Záujemcom sa Zmluvou rozumie Zhotoviteľom i Objednávateľom podpísaný doklad o prijatí Predmetu Servisu k prevedeniu Servisu v Prevádzke Zhotoviteľa (ďalej tiež ako „preberací protokol“). V preberacom protokole zmluvné strany uvedú:

a) popis Predmetu Servisu,

b) rozsah a obsah požadovaného Servisu,

c) prípadne popis závady (ak ide o opravu Predmetu Servisu),

d) dohodnutý termín vykonania Servisu,

e) označenie kontaktnej osoby Zhotoviteľa, ktorá bude Predmet Servisu odovzdávať Objednávateľovi.


5.2 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, za uzatvorenie Zmluvy sa v prípade zasielania Predmetu Servisu do Prevádzky Zhotoviteľa Záujemcom považuje odovzdanie Predmetu Servisu k prevedeniu Servisu, ktorým je najmä zaslanie Predmetu Servisu na Servis prepravnou službou alebo poštou spolu so sprievodným listom, v ktorom Objednávateľ o Servis písomne žiada. V liste je potrebné uviesť rozsah požadovaného Servisu, prípadne popis závady a zoznamom príslušenstva zasielaného spolu s Predmetom Servisu.

5.3 Zmluvný vzťah medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom sa spravuje aj týmito VOP, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

5.4 V prípade požiadavky Záujemcu alebo nejasnej závady Predmetu Servisu servisný technik Zhotoviteľa po prebratí Predmetu Servisu v Prevádzke Zhotoviteľa vykoná pred uzatvorením Zmluvy prvotnú diagnostiku, t.j. predbežne posúdi stav Predmetu Servisu a vypočíta predbežnú cenu za servisné práce a materiál, ktoré oznámi Záujemcovi. Schválenie (aj ústne, e-mailom, telefonicky, SMS) tejto ponuky Zhotoviteľa Záujemcom sa v prípade zasielania Predmetu Servisu Zhotoviteľovi podľa bodu 5.2. tohto článku VOP považuje za uzatvorenie Zmluvy. V prípade osobného dovozu Predmetu Servisu Záujemcom do Prevádzky Zhotoviteľa zmluvné strany spíšu preberací protokol.

5.5 Ak si Zhotoviteľ vyžiada od Záujemcu zálohu na Servis a Záujemcovi vystaví zálohovú faktúru podľa článku 5 VOP, Zmluva nadobúda účinnosť až pripísaním tejto platby na účet Zhotoviteľa(odkladacia podmienka účinnosti Zmluvy). Zhotoviteľ je viazaný svojou ponukou vrátane Ceny do uplynutia splatnosti zálohovej faktúry zaslanej Záujemcovi. Ak sa na Zmluvu viaže povinné zverejnenie, Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa príslušných právnych predpisov.

5.6 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo odmietnuť uzatvoriť Zmluvu s akýmkoľvek Záujemcom.

 

VI. Podmienky poskytovania servisu

6.1 Zhotoviteľ vykoná Servis v dohodnutom rozsahu, obsahu a podľa požiadaviek Objednávateľa (tzn. pri osobnom dovoze Predmetu Servisu podľa preberacieho protokolu).

6.2 Vykonávanie prác alebo dodanie náhradného dielu nad rámec dohodnutého Servisu si vyžaduje predchádzajúci súhlas Objednávateľa. Za súhlas Objednávateľa sa považuje aj e-mailová alebo SMS forma komunikácie. Ak sa preukáže, že vykonanie prác nad rámec dohodnutého Servisu je potrebné pre jej riadne ukončenie a prevádzku Predmetu Servisu, Zhotoviteľ nie je v omeškaní s dokončením Predmetu Servisu až do času, kým Objednávateľ neodsúhlasí vykonanie prác alebo dodanie náhradného dielu nad rámec pôvodného Servisu.

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Servis v termíne dohodnutom medzi zmluvnými stranami. V odôvodnených prípadoch, napr. z dôvodu zložitého technického stavu Predmetu Servisu či omeškania s prepravou náhradných dielov k Predmetu Servisu a pod., môže byť Servis vybavený aj v dlhšej lehote ako bola lehota dohodnutá medzi zmluvnými stranami, o čom Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upovedomí Objednávateľa. Ak si Zhotoviteľ s Objednávateľom čas vykonania Servisu osobitne nedohodnú, potom platí, že Servis bude vykonaný v primeranej lehote vzhľadom na Predmet Servisu.

6.4 Ukončením Servisu sa rozumie jeho riadne vykonanie a odovzdanie Predmetu Servisu Objednávateľovi. O ukončení Servisu Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľa a oznámi mu lehotu, v ktorej je Objednávateľ povinný Predmet Servisu prevziať. Za upovedomenie Objednávateľa zo strany Zhotoviteľa sa považuje aj telefonická, e-mailová alebo SMS forma komunikácie. Odovzdanie Predmetu Servisu a jeho prevzatie Objednávateľom sa uskutočňuje v Prevádzke Zhotoviteľa, pokiaľ nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak. Náklady spojené s dodaním do iného miesta, ako je Prevádzka Zhotoviteľa, znáša Objednávateľ. Objednávateľ je povinný pri tomto preberaní Predmetu Servisu potvrdiť protokol o prevzatí Predmetu Servisu, v ktorom bude uvedené skutočne vykonané množstvo normohodín práce a skutočne použité množstvá náhradných dielov.

6.5 Predmet Servisu sa považuje za odovzdaný Objednávateľovi Zhotoviteľom aj v prípade, ak sa Objednávateľ v termíne na prevzatie Predmetu Servisu nedostavil, bezdôvodne odmietne potvrdiť protokol o prevzatí Predmetu Servisu alebo akokoľvek inak bezdôvodne zmarí odovzdanie Predmetu Servisu Zhotoviteľom Objednávateľovi.

6.6 Ak Objednávateľ (z akéhokoľvek dôvodu okrem dôvodov na strane Zhotoviteľa) neprevezme Predmet Servisu do jedného (1) pracovného dňa Zhotoviteľa po oznámení ukončenia Servisu (prípadne reklamácie Servisu) Zhotoviteľom, je v omeškaní s prevzatím Predmetu Servisu. Ak sa Objednávateľ ocitne v omeškaní s prevzatím Predmet Servisu, Zhotoviteľ je oprávnený Predmet Servisu uschovať podľa svojho uváženia za bežných podmienok. Nebezpečenstvo na Predmete Servisu a náklady spojené s úschovou v takom prípade nesie Objednávateľ. V prípade omeškania s prevzatím Predmetu Servisu sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi skladné podľa aktuálneho Cenníka. V prípade, ak si Objednávateľ nevyzdvihne Predmet Servisu do šiestich (6) mesiacov od oznámenia ukončenia Servisu, je Zhotoviteľ oprávnený Predmet Servisu predať a z utŕženej sumy uspokojiť náklady Zhotoviteľa za skladné. Zvyšok výťažku z predaja Predmetu Servisu bude vydaný Objednávateľovi.

 

VII. Cena a platobné podmienky

7.1 Ceny Servisu sú uvedené v Cenníkoch uverejnených na Internetovej stránke www.vitek.bike

7.2 Ceny Servisu obsahujú celkovú cenu práce avšak bez ceny súčiastok a náhradných dielov. Záujemca aj Objednávateľ berie na vedomie a je uzrozumený s tým, že v prípade, ak Zhotoviteľ uvedie predbežnú Cenu pri prevzatí Predmetu Servisu, táto Cena nie je konečná a môže sa akokoľvek zmeniť v závislosti od ďalšieho posúdenia závady Predmetu Servisu a dodania príslušného náhradného dielu.

7.3 Cenníky zverejnené na Internetovej stránke môže byť Zhotoviteľom jednostranne kedykoľvek upravené podľa špeciálnych akcií alebo aktuálnych zmien na trhu. Prípadná zmena Cien v Cenníku sa nevzťahuje na už vopred dohodnuté plnenia uvedené v Zmluve. Zhotoviteľ je povinný oznámiť každú zmenu Ceny, a to zverejnením nového Cenníka na Internetovej stránke, iným vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením Cenníka mohli Záujemcovia bez neprimeraných ťažkostí oboznámiť.

7.4 Ceny sú uvedené v EUR a nezahrňujú daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). DPH bude kCene pripočítaná v zmysle príslušných právnych predpisov.

7.5 Cena Servisu je splatná pri odovzdaní Predmetu Servisu Objednávateľovi Zhotoviteľom, ak daňový doklad nestanoví neskorší termín dňa splatnosti, najneskôr však do štrnástich (14) kalendárnych dní od odovzdania Predmetu Servisu Objednávateľovi.

7.6 Ceny budú uhradené Objednávateľom v hotovosti do pokladne Zhotoviteľa, kartou alebo bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa na základe faktúry podľa tohto článku VOP. Faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania platby na účet Zhotoviteľa.

7.7 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa zloženie primeranej zálohy na Cenu Servisu až do výšky 90% z predbežnej Ceny Servisu (na základe individuálneho prístupu), resp. ceny potrebných komponentov a v prípade neposkytnutia požadovanej zálohy Objednávateľom je oprávnený vykonanie Servisu odmietnuť (viď čl. 6. bod 6.5. VOP). Zhotoviteľ po uzatvorení Zmluvy vystaví Objednávateľovi zálohovú faktúru, ktorá je splatná v lehote troch (3) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zálohová faktúra nie je faktúrou pre účely DPH. Zhotoviteľ začne vykonávať Servis až po uhradení zálohovej faktúry Objednávateľom. Zhotoviteľ po prevzatí Predmetu Servisu Objednávateľom, vystaví Objednávateľovi ostrú faktúru s náležitosťami daňového dokladu, pričom bude obsahovať započítanie už uhradenej Ceny Servisu. Objednávateľ je povinný skontrolovať správnosť faktúry. Ak je faktúra nesprávne vystavená, je Objednávateľ povinný tento problém ihneď oznámiť.

7.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude zasielať Objednávateľovi faktúry (vrátane zálohových faktúr) v elektronickej podobe ako dokument PDF na kontaktnú e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú pri Rezervácii alebo objednávke podľa týchto VOP. Objednávateľ v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov udeľuje Zhotoviteľovi súhlas k zasielaniu faktúr elektronickou poštou v elektronickej forme na jeho e-mailovú adresu.

7.9 V prípade omeškania s úhradou Ceny Servisu je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania a Objednávateľ – Spotrebiteľ úrok z omeškania vo výške v zmysle príslušných právnych predpisov.

 

VIII. Licenčné práva

8.1 Zhotoviteľ je nositeľom práv k Internetovej stránke a Portálu, ktoré sú autorským dielom a databázou v zmysle Autorského zákona. Zhotoviteľ vykonáva všetky majetkové práva vzťahujúce sa k Internetovej stránke a Portálu.

8.2 Obsah Portálu nie je možné uchovávať, upravovať, šíriť ani k nemu vykonávať iné majetkové práva, okrem prípadov ak by k takémuto konaniu udelil Zhotoviteľ vopred svoj súhlas.

8.3 Zhotoviteľ nebude zasahovať do autorských práv autorov v rámci vykonávania Servisu.

 

IX. Práva a povinnosti zmluvných strán

9.1 Zhotoviteľ je povinný poskytovať Servis v rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých Zmluvou a v týchto VOP. Pri poskytovaní Servisu je Zhotoviteľ viazaný tiež všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

9.2 Objednávateľ sa zaväzuje za Servis zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu, a to riadne a včas v súlade s Cenníkom, Zmluvou a VOP.

9.3 V prípade vykonania Servisu sa chybný Predmet Servisu alebo diely odovzdávajú späť Objednávateľovi na základe jeho žiadosti. V prípade, ak Objednávateľ o ich vrátenie nepožiada, budú tieto diely na náklady Objednávateľa ekologicky zlikvidované.

9.4 Objednávateľ je povinný oboznámiť sa pred poskytnutím Servisu s obsahom VOP a Zmluvou.

9.5 Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre poskytovanie Servisu ako aj všetky informácie a materiály nevyhnutné na splnenie povinností Zhotoviteľa. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s poskytovaním Servisu ak je Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím vyžiadanej súčinnosti.

9.6 Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že musí sám zabezpečiť svoje prihlasovacie údaje a ďalšie citlivé informácie mu poskytnuté zo strany Zhotoviteľa a to tak, aby v maximálnej miere vylúčil ich zneužitie neoprávnenými osobami.

 

X. Osobitné ustanovenia o záruke pre spotrebiteľov

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Servis pri prevzatí Predmetu Servisu Objednávateľom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Predmetu Servisu v záručnej dobe.

10.2 Objednávateľ je povinný si pri prevzatí Predmet Servisu skontrolovať a v prípade, že zistí vady, ktoré je možné pri takom prevzatí zistiť, na ne Zhotoviteľa ihneď upozorniť. Ak pri preberaní Predmetu Servisu neupozorní na vady, nevzniká mu žiaden nárok z včasného uplatnenia vád Predmetu Servisu. V ostatných prípadoch musia byť vady Zhotoviteľovi písomne oznámené bezodkladne po ich zistení a presne špecifikované.

10.3 Záručná doba na opravu Predmetu Servisu je tri (3) mesiace. Pod opravou Predmetu Servisu sa v zmysle článku II. ods. 2.1. písm. l) bod a. rozumie odstránenie vady Predmetu Servisu, vrátane výmeny vadného dielu, následky poškodenia Predmetu Servisu alebo účinky jeho opotrebenia. Zhotoviteľ na vymenený vadný diel poskytuje záručnú dobu podľa príslušných právnych predpisov, záručných podmienok výrobcu a podľa charakteru súčiastky (nová, zánovná, renovovaná, porovnateľná so stavom opotrebenia veci).

10.4 Ak je Predmet Servisu opravený alebo upravený vadne, má Objednávateľ právo na bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť najdlhšie v dohodnutej lehote. Ak vadu nemožno odstrániť alebo ak ju Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutej lehote alebo ak sa vada vyskytne znovu, má Objednávateľ právo na zrušenie Zmluvy alebo na primerané zníženie ceny Servisu. Objednávateľ, ktorému vznikol nárok na zľavu z ceny nemá nárok na náhradu ušlého zisku.

10.5 Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u Zhotoviteľa v záručnej dobe; inak zaniknú. Čas od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až po vybavenie reklamácie sa do záručnej doby nepočíta. Zhotoviteľ vydá Objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vybavení reklamácie a o čase jej trvania.

10.6 Záruku nie je možné uplatniť v nasledujúcich prípadoch:

a) pri bežnom opotrebovaní;

b) ak Predmet Servisu nebol dodaný/odovzdaný súčasne alebo bezprostredne po oznámení zistených vád;

c) vadné diely boli na pokyn Objednávateľa inou osobou alebo Objednávateľom upravené, opravené, alebo odstránené;

d) pri uskutočnení opravy alebo údržby boli použité podľa požiadaviek Objednávateľa ním dodané náhradné diely a Objednávateľ napriek upozorneniu Zhotoviteľa trval na ich použití pri realizácii Servisu;

e)uplynula doba na uplatnenie záruky;

f) vada bola dôsledkom vonkajšej mechanickej sily alebo predchádzajúcej havárie;

g) ak Objednávateľ zaobchádza alebo uskutočňuje starostlivosť alebo údržbu s Predmetom Servisu v rozpore s pokynmi výrobcu alebo Zhotoviteľa.

 

XI. Osobitné ustanovenia o záruke pre iných objednávateľov ako spotrebiteľov

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Servis v čase jeho odovzdania Objednávateľovi.

11.2 Objednávateľ je povinný Predmet Servisu prezrieť alebo zariadiť jej prehliadku podľa možnosti, čo najskôr po jeho odovzdaní Objednávateľovi.

11.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady a škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi, ak Objednávateľ neoznámi vady Predmetu zákazky:

a) bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí,

b) bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke uskutočnenej pri odovzdaní Predmetu Servisu.

11.4 Zhotoviteľ nezodpovedá Objednávateľovi za škodu v súvislosti s neoprávneným, nesprávnym alebo nedostatočným zaobchádzaním s Predmetom Servisu alebo v rozpore s pokynmi Zhotoviteľa a výrobcu.

 

XII. Reklamačné konanie

12.1 Objednávateľ uplatní reklamáciu osobne v Prevádzke Zhotoviteľa spolu s oznámením všetkých opráv, ktoré má Zhotoviteľ vykonať, uvedením detailného popisu vady a začiatku, rozsahu a spôsobu prejavovania sa tejto vady. Objednávateľ je povinný doručiť Zhotoviteľovi aj reklamovaný Predmet Servisu. Okrem toho je nutné predložiť Zhotoviteľovi tiež faktúru, záručný list a servisnú knižku. Predložiť treba aj doklady o predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou. Bez týchto dokladov záruka nebude uznaná a Predmet Servisu nebude prevzatý do reklamácie. Náklady súvisiace s uplatnením reklamácie (balenie, doprava, pošta, a pod.) do miesta vybavenia reklamácie znáša Objednávateľ.

12.2 O spôsobe vybavenia reklamácie (oprava, výmena, zľava, zrušenie Zmluvy) rozhodne Zhotoviteľ. O výsledku bude Objednávateľ písomne vyrozumený Zhotoviteľom, a to najneskôr v lehote 30 dní od jej uplatnenia Objednávateľom u Zhotoviteľa.

12.3 Pri odstraňovaní vady je Objednávateľ povinný poskytnúť Zhotoviteľovi maximálnu súčinnosť.

12.4 V prípade, že Zhotoviteľ odstráni vadu, ktorú si Objednávateľ spôsobil svojim konaním, je takýto zásah spoplatnený podľa aktuálnych Cenníkov prístupných na Internetovej stránke Zhotoviteľa a takýto zásah sa nepovažuje za reklamáciu.

12.5 V prípade uplatnenia reklamácie proti výške účtovanej Ceny, nemá táto reklamácia odkladný účinok a Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi účtovanú Cenu v plnej výške do termínu splatnosti Ceny. Na základe kladne vybavenej reklamácie proti výške účtovanej Ceny má Objednávateľ právo na vrátenie preplatku z Ceny alebo na zníženie Ceny.

12.6 Reklamácie Spotrebiteľov, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa nespravujú týmto článkom VOP ale Reklamačným poriadkom, tvoriacim neoddeliteľnú súčasť VOP.

 

XIII. Zodpovednosť za škodu

13.1 Každá zmluvná strana nahradí druhej zmluvnej strane akékoľvek škody (vrátane akýchkoľvek výdavkov a nákladov, súdnych trov a nákladov na právnu pomoc a pod.), ktoré tejto zmluvnej strane vzniknú v dôsledku akéhokoľvek porušenia zákonnej alebo zmluvnej povinnosti, vyhlásenia poskytnutého druhou zmluvnou stranou, o ktorom sa ukáže, že je nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce, alebo ktoré vzniknú v dôsledku čiastočného alebo úplného nesplnenia alebo porušenia záväzkov tejto zmluvnej strany vyplývajúcich z VOP.

13.2 S ohľadom na povahu Servisu Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu podľa tohto článku VOP do úhrnnej výšky Ceny Servisu bez DPH poskytnutých Objednávateľovi Zhotoviteľom na základe Zmluvy. Do výšky náhrady škody sa započítava aj poskytnutá zľava.

13.3 Zhotoviteľ za žiadnych okolností nie je zodpovedný za nasledujúce, a to ani v prípade, že by Objednávateľ bol na takúto možnosť upozornený:

a) za inú ako skutočnú škodu (nepriame škody či za následné hospodárske škody),

b) za ušlé zisky, stratu obchodných príležitostí, ušlé príjmy, alebo za nedosiahnuté predpokladané úspory,

c) za stratu dát a za chyby spôsobené nesprávnym vkladaním dát,

d) za chyby spôsobené nesprávnymi postupmi, za vady, straty a škody priame i nepriame, ktoré vzniknú z dôvodu nezabezpečenia vopred oznámených alebo písomne dohodnutých podmienok,

e) za vady, straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku neodborného zásahu zo strany Objednávateľa ani za škody spôsobené neoprávneným používaním Predmetu Servisu.

13.4 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť výlučne za škody, ktoré vznikli jeho zavinením, pokiaľ právne predpisy neurčia inak. Princíp objektívnej zodpovednosti v prípade porušenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy je vylúčený a uplatní sa len zodpovednosť za zavinenie.

13.5 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za omeškanie so splnením svojich záväzkov alebo ich nesplnenie, ak toto omeškanie alebo nesplnenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (napr. Vyššou mocou). Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť brániace riadnemu plneniu Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich zodpovednosť. Lehota na splnenie povinnosti zmluvnej strany sa predlžuje o čas, počas ktorého je jej znemožnené konať okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Zmluvná strana dotknutá Vyššou mocou je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane zánik okolností Vyššej moci do piatich (5) pracovných dní od jej zániku.

13.6 Zhotoviteľ je poistený a vo všetkých podstatných smeroch poistne krytý pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vlastnou prevádzkovou činnosťou. Všetko poistné, splatné vo vzťahu k poistným rizikám, bolo uhradené a nebolo vykonané alebo opomenuté nič, čo by zapríčinilo neplatnosť alebo umožnilo uplatniť nárok na určenie neplatnosti akejkoľvek poistnej zmluvy, alebo čo by zbavilo poisťovateľa akejkoľvek povinnosti plniť z takejto poistnej zmluvy, alebo by mohlo viesť k zvýšeniu poistného, alebo čo by zbavilo poisťovateľa akejkoľvek inej povinnosti z poistnej zmluvy.

 

XIV. Doručovanie písomností

14.1 Všetky dokumenty, ktoré majú vzťah k plneniu Zmluvy predstavujúce viacstranné či jednostranné úkony zmluvných strán, musia byť vyhotovené písomne a podpísané (vlastnoručne alebo elektronicky) osobami oprávnenými konať alebo na základe písomného poverenia.

14.2 Dokumenty sa vždy doručujú druhej zmluvnej strane a to niektorým z nasledujúcich spôsobov:

a) osobne alebo kuriérom oproti potvrdeniu o prevzatí. Dokumenty sa však považujú za doručené aj dňom odmietnutia ich prevzatia druhou zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť adresovaná,

b) doporučeným listom alebo inou formou registrovaného poštového styku. V tomto prípade sa dokumenty považujú za doručené dňom ich prevzatia adresátom, dňom vrátenia zásielky v prípade, že ju adresát neprevzal, alebo v prípade, že nebol zastihnutý a ďalej dňom, kedy adresát prevzatie zásielky odmietol,

c) elektronickou poštou (e-mailom). V tomto prípade sa dokumenty považujú za doručené okamihom, kedy odosielateľ obdrží od príslušného technického zariadenia potvrdenie o úspešnom odoslaní a/alebo potvrdení o doručení. Pre odstránenie prípadných nedorozumení sa zmluvné strany zaväzujú vzájomne informovať o riadnom doručení dokumentov zaslaných týmto spôsobom.

14.3 V prípade doručovania dokumentov v elektronickej forme budú zmluvné strany používať formát MS Office a/alebo PDF. Dokumenty v elektronickej forme je možné doručovať prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo na dohodnutom dátovom médiu (USB disk, CD/DVD-ROM a pod.).

14.4 Dokumenty sa doručujú na poslednú známu adresu uvedenú ako doručovaciu adresu (napr. na Portáli), prípadne do sídla zmluvnej strany uvedenej v Obchodnom registri SR, ak nie je stanovené alebo dohodnuté inak.

14.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dôjde k zmene ich identifikačných údajov uvedených v tejto Zmluve, prípadne k zmene akýchkoľvek skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie povinností uvedených v tejto Zmluve, dotknutá zmluvná strana je povinná o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať druhú zmluvnú stranu.

 

XV. Dôverné informácie

15.1 Zmluvné strany konštatujú, že je v ich spoločnom záujme obmedziť únik alebo iné sprístupnenie informácií, ktoré môžu byť predmetom obchodného tajomstva zmluvných strán, tretím subjektom.

15.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné tajomstvo a všetky ostatné informácie, ktoré si navzájom poskytnú v súvislosti so Zmluvou a označia ich ako dôverné (okrem iného know-how, technické špecifikácie, trhové ocenenia a informácie, informácie o obsahu Zmluvy a ostatné obchodné tajomstvá), nesprístupnia tretiemu subjektu a ani ich nepoužijú v rozpore s ich účelom pre svoje potreby a vykonajú všetky potrebné opatrenia na zabránenie úniku, strate informácií alebo ich zneužitiu.

15.3 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a ostatných informáciách označených ako dôverné v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku sa nevzťahuje na:

a) zverejnenie a sprístupnenie skutočností, informácií a údajov tretím subjektom v rozsahu, v ktorom to vyžadujú platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky,

b) sprístupnenie skutočností, informácií a údajov zo strany zmluvných strán iným štátnym orgánom Slovenskej republiky a/alebo štátnym rozpočtovým a/alebo príspevkovým organizáciám Slovenskej republiky a/alebo obciam a/alebo vyšším územným celkom a/alebo iným osobám, a to len v rozsahu, v ktorom je to nevyhnutné na uplatňovanie práv a plnenie povinností uvedených subjektov, vyplývajúcich im priamo zo zákona,

c) sprístupnenie informácií subdodávateľom Zhotoviteľa, ktoré je nevyhnutné za účelom splnenia povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy; Zhotoviteľ je v takomto prípade pred poskytnutím údajov povinný zaviazať príslušného subdodávateľa (i) povinnosťou mlčanlivosti ako aj (ii) povinnosťou, aby subdodávateľ zaviazal svojich zamestnancov, ktorí sa zúčastnia plnenia povinností zhotoviteľa podľa Zmluvy, takisto povinnosťou mlčanlivosti,

d) sprístupnenie informácií zamestnancom Zhotoviteľa, ktoré je nevyhnutné za účelom splnenia povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy; Zhotoviteľ je v takomto prípade pred poskytnutím údajov povinný zaviazať príslušného zamestnanca povinnosťou mlčanlivosti,

e) ako i osobám, zo zákona viazaným povinnosťou mlčanlivosti (napr. advokátom, daňovým poradcom, a pod.),

f) uvedenie Záujemcu, Objednávateľa ako referencie u Zhotoviteľa v zmysle týchto VOP.

15.4 Ktorákoľvek zmluvná strana bude považovaná za zmluvnú stranu podstatne porušujúcu Zmluvu, ak zneužije informácie priamo alebo nepriamo na škodu druhej strany. Toto ustanovenie je záväzné aj pre právnych nástupcov zmluvných strán, ich zamestnancov a externých spolupracovníkov.

15.5 Povinnosti uvedené v tomto článku trvajú bez ohľadu na ukončenie Zmluvy.

 

XVI. Ochrana osobných údajov

16.1 Ochrana osobných údajov sa vzťahuje na Záujemcov, Objednávateľov, ktorí sú fyzickými osobami, prípadne fyzickými osobami – podnikateľmi, kontaktné osoby Objednávateľov (štatutárne orgány, zamestnanci), ich splnomocnených zástupcov, pokiaľ sú fyzickými osobami (ďalej ako „dotknuté osoby“). Zhotoviteľ spracúva osobné údaje o dotknutých osobách v súlade sGDPR, Zákonom o ochrane osobných údajov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

16.2 Záujemca a Objednávateľ vyhlasujú, že sa oboznámili sPodmienkami ochrany súkromiauvedenými na www.vitek.bike, pričom sú povinní snimi oboznámiť aj svojich zamestnancov azástupcov (ak prichádza do úvahy). Podmienky ochrany súkromia sú zároveň splnením informačnej povinnosti Zhotoviteľa vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle článku 13, 14 GDPR, resp. § 19, § 20 Zákona oochrane osobných údajov.

 

XVII. Zánik zmluvy

17.1 Zmluva sa uzatvára do úplného splnenia záväzkov z príslušnej Zmluvy vyplývajúcich.

17.2 Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť Zmluvu:

a) písomnou dohodou zmluvných strán;

b) odstúpením od Zmluvy podľa tohto článku VOP.

17.3 Každá zmluvná strana je oprávnená písomne odstúpiť od Zmluvy z dôvodu opakovaného alebo podstatného porušenia zmluvných podmienok druhou zmluvnou stranou, avšak až po predchádzajúcom písomnom upozornení druhej zmluvnej strany na porušovanie zmluvných podmienok s poskytnutím 10-dňovej lehoty na vykonanie nápravy, ak druhá zmluvná strana nápravu v tejto lehote nevykonala. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

17.4 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje, ak Objednávateľ poruší tieto VOP alebo prípady podľa § 345 Obchodného zákonníka.

17.5 Zhotoviteľ je ďalej oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy aj v prípade, že:

a) na Objednávateľa bol vyhlásený konkurz alebo bude podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie;

b) bude prijaté rozhodnutie Objednávateľa o dobrovoľnom zrušení Objednávateľa (s výnimkou prípadov zlúčenia alebo splynutia); alebo

c) okolnosť vylučujúca zodpovednosť v zmysle § 374 Obchodného zákonníka alebo udalosť Vyššej moci trvá po dobu dlhšiu ako tridsať (30) dní.

17.6 Odstúpením od Zmluvy, prípadne na základe iného spôsobu ukončenia Zmluvy, nie sú dotknuté nároky, ktoré vznikli do dňa účinnosti odstúpenia alebo iného spôsobu ukončenia Zmluvy, alebo ustanovenia, ktoré podľa svojho charakteru majú pretrvávať aj po ukončení tejto Zmluvy, napr. ochrana osobných údajov, náhrada škody, sankcie a pod. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa po riadnom poskytnutí Servisu nemá táto skutočnosť vplyv ani na povinnosť Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu.

17.7 Zo Zákona č. 102/2014 Z. z. vyplýva, že Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak jej predmetom je:

 1. poskytnutie služby,
 2. ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a
 3. spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

 

XVIII. Referencie

18.1 Za podmienok stanovených v tomto článku VOP dáva Objednávateľ, ktorý nie je Spotrebiteľom, Zhotoviteľovi súhlas k tomu, aby Zhotoviteľ uvádzal vo svojich tlačových materiáloch a pri propagácii tohto Objednávateľa ako referenciu.

18.2 Objednávateľ, ktorý nie je Spotrebiteľom, udeľuje Zhotoviteľovi súhlas používať logo a obchodný názov Objednávateľa v aktivitách súvisiacich s propagáciou spolupráce zmluvných strán v súvislosti s týmito VOP. Logo a obchodný meno/názov môžu byť uvedené na webovej stránke, sociálnych sieťach, v zozname referencií, vo svojich materiáloch určených pre tlač (napr. letáky/brožúrky o spoločnosti, atď.), či v oficiálnych zverejniteľných dokumentoch (napr. výročná správa). Použitie obchodného mena alebo ochrannej známky tohto Objednávateľa bude obmedzené len na vymedzený účel a musí byť uskutočňované spôsobom, ktorý neznevažuje obchodné meno alebo ochrannú známku Objednávateľa a je v plnom rozsahu v súlade s internými postupmi a dizajn manuálmi.

18.3 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť svoj predchádzajúci súhlas písomnou formou bez udania dôvodu; zrušenie súhlasu nemá vplyv na už zverejnené referencie Zhotoviteľa.

18.4 Uvedenie referencie podľa tohto článku Zmluvy nie je porušením povinnosti mlčanlivosti zmluvných strán podľa týchto VOP.

 

XIX. Rozhodné právo a riešenie sporov

19.1 Tieto VOP, ako aj Zmluva sa riadia právom Slovenskej republiky s vylúčením kolíznych noriem, ktoré by odkazovali na použitie cudzieho práva.

19.2 Zmluvné strany sa zaväzujú vyriešiť prednostne zmierom všetky a akékoľvek spory alebo nedorozumenia vzniknuté v súvislosti s týmito VOP. V prípade, ak sa nepodarí spory vyriešiť, do tridsiatich (30) dní od ich vzniku, budú vyriešené vecne a miestne príslušnými všeobecnými súdmi SR.

 

XX. Ostatné a záverečné ustanovenia

20.1 Všade tam, kde to neodporuje právnym predpisom, Objednávateľ súhlasí, že všetky práva a pohľadávky Zhotoviteľa sa premlčia v lehote 10 rokov odo dňa, kedy mohli byť Zhotoviteľom vykonané/uplatnené prvýkrát.

20.3 Prípadná neúčinnosť niektorých ustanovení Zmluvy, VOP nespôsobuje neplatnosť celej Zmluvy či VOP. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Zmluvy, VOP, prípadne sa zmluvné strany zaväzujú uzatvoriť v tejto súvislosti príslušný dodatok.

20.4 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek vydať nové VOP alebo ich zmeniť. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o zmene VOP na Internetovej stránke, Portáli, prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením VOP mohli bez neprimeraných ťažkostí zoznámiť. Zmeny týchto VOP však nemôžu mať za následok podstatné zníženie úrovne služieb podľa týchto VOP.

20.5 Nové VOP nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia na Internetovej stránke, Portáli alebo k inému dátumu uvedenému v znení týchto VOP (nie však skôr ako okamihom zverejnenia na Internetovej stránke, Portáli) a nahrádzajú a rušia predchádzajúce znenie VOP. Pokiaľ bolo medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom dohodnuté, že sa ich vzájomné vzťahy riadia VOP, riadia sa ich vzájomné vzťahy vždy VOP v aktuálnom znení.

20.6 Tieto VOP sú platné a účinné od 6.6.2021.